uploads/banner/yIr7kwCK9rEIp8gRgJfF8ybasti2J4RdmQDh4qAT.gif
uploads/banner/x9Z6gg89zGXWVH5psvvgJn4XDF54tCo1uRbbJ7IB.png

 Chiến Binh

Knight Leather Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10

3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10

4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20

5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5

6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +10

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%

Gia tăng sức mạnh +25


Gồm các vật phẩm

Mũ Da (+5-10 Nội Lực)

Áo Da (+5-10 Nội Lực)

Quần Da (+5-10 Nội Lực)

Găng Da (+5-10 Nội Lực)

Giày Da (+5-10 Nội Lực)

Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)

Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hyperion Bronze Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +15

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng mana tối đa +30


Gồm các vật phẩm

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)

Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)

Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Eplete Scale Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50

4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng nội lực +30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10


Gồm các vật phẩm

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)

Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)

Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)

Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Garuda Brass Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Sức sát thương phép thuật +15%


Gồm các vật phẩm

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

Kantata Plate Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30

4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức mạnh 15

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%

Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)

Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)

Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hion Dragon Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Găng Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Giày Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Kiếm Điện (+5-10 Sức Mạnh)

Vicious Dragon Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

Gia tăng lực tấn công tối đa +30

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

 Tiên Nữ

Ceto Vine Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10

3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20

5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +10

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng sức mạnh +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)

Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Gaia Silk Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%

Gia tăng nhanh nhẹn +30

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%

Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10


Gồm các vật phẩm

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)

Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)

Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)

Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)

Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Odin Wind Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50

4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +30

Gia tăng mana tối đa +50

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gia tăng nội lực tối đa +50


Gồm các vật phẩm

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Argo Spirit Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lực tấn công tối đa +30

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%


Gồm các vật phẩm

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Gywen Guardian Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30

4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lực tấn công tối đa +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Dây Chuyền Kỹ Năng

Aruane Guardian Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)


 Phù Thủy

Apollo Pad Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30

6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nội lực tối đa +20

Gia tăng sức sát thương chí mạng +10

Gia tăng sức sát thương tối đa +10

Gia tăng năng lượng +30

Gồm các vật phẩm


Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)

Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh) 

Nhẫn Phép Thuật

Evis Bone Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Sức sát thương phép thuật +10%

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%

Gia tăng khả năng tấn công +50

Gia tăng hồi phục nội lực +5


Gồm các vật phẩm

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)

Quần Xương (+5-10 Nội Lực)

Giày Xương (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Gió

Hera Sphinx Set

2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%

5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng khả năng tấn công +50

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng mana tối đa +50


Gồm các vật phẩm

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Anubis Legendary Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Sức sát thương phép thuật +10%

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Isis Legendary Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +30

Sức sát thương phép thuật +10%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)


 Đấu Sĩ

Muren Storm Crow Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức chống đỡ +25

Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%


Gồm các vật phẩm

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Muren Storm Crow Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức chống đỡ +25

Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%


Gồm các vật phẩm

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)


 Chúa Tể

Agnis Adamantine Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Browii Adamantine Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gia tăng mệnh lệnh +30


Gồm các vật phẩm

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

 Thuật Sĩ

Crono Red Wing Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Semeden Red Wing Set

2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng 30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)

Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

 


Các bài viết có cùng chủ đề về Hệ thống vật phẩm

NHỮNG NGƯỜI XEM HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI ĐỒ THẦN THÁNH (ANCIENT) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ CŨNG XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN SAU

Quái vật

Quái vật

Mu Online PC Cơ bản
19/07/2021
HƯỚNG DẪN NHÂN VẬT CHÚA TỂ MU ONLINE, CÁC TUYỆT CHIÊU DARK LORD

HƯỚNG DẪN NHÂN VẬT CHÚA TỂ MU ONLINE, CÁC TUYỆT CHIÊU DARK LORD

Hướng dẫn nhân vật Chúa Tể, Dark Lord trong Mu Online: sức mạnh, tuyệt chiêu, kỹ năng công thành, các loại cánh, áo choàng, các loại vũ khí của Chúa Tể

Mu Online PC Nhân vật
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI KHIÊN (SHIELD) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI KHIÊN (SHIELD) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online: Khiên Ma Thuật, Khiên Hỏa Long, Khiên Triệu Hồn, Khiên Băng Tinh, Khiên Quỷ Vương...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL SQUARE) GAME MU ONLINE

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL SQUARE) GAME MU ONLINE

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square) trong game Mu Online: cách tham gia và phần thưởng Quảng Trường Quỷ, ép Bức Thư Quỷ...

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CUNG (BOW) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CUNG (BOW) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Cung (Bow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Cung Thái Bình, Cung Thiên Vũ, Mai Hoa Cung, Mỹ Nhân Cung, Cung Thiên Thần

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN NHÂN VẬT TIÊN NỮ MU ONLINE, CÁC TUYỆT CHIÊU FAIRY ELF

HƯỚNG DẪN NHÂN VẬT TIÊN NỮ MU ONLINE, CÁC TUYỆT CHIÊU FAIRY ELF

Hướng dẫn nhân vật Tiên Nữ, Fairy Elf trong Mu Online: sức mạnh, tuyệt chiêu, kỹ năng công thành, các loại cánh, các loại vũ khí của Tiên Nữ

Mu Online PC Nhân vật
08/01/2023
HƯỚNG DẪN NHÂN VẬT THƯƠNG THỦ MU ONLINE, TUYỆT CHIÊU GROW LANCER

HƯỚNG DẪN NHÂN VẬT THƯƠNG THỦ MU ONLINE, TUYỆT CHIÊU GROW LANCER

Hướng dẫn nhân vật Thương Thủ, Grow Lancer trong Mu Online: sức mạnh, tuyệt chiêu, kỹ năng công thành, các loại cánh, áo choàng, vũ khí Thương Thủ

Mu Online PC Nhân vật
08/01/2023
Hệ Thống Auto Ingame Mu Online Seasion 13

Hệ Thống Auto Ingame Mu Online Seasion 13

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Auto trong game Mu Online Season 13 mới nhất, cách thiết lập auto mu ss13, Auto Mu Online SS13

Mu Online PC Cơ bản
08/01/2023
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger